Privatlivspolitik

Privatlivspolitk for hjemmesiden ”www.gefiontelegrafkollegiet.dk” samt sociale medier vedr. Gefion Telegrafkollegiet og eksterne relationer

Version: 10. juli 2020

Denne privatlivspolitk redegør for, hvordan Gefion Group A/S (”Gefion”) behandler
personoplysninger.

I tabellen nedenfor er for hver kategori af registreret person beskrevet, hvilke personoplysninger, Gefion behandler, til hvilke formål Gefion behandler personoplysninger og det juridiske grundlag for behandlingen.

Kategorier af registrerede personer Personoplysninger Formål (ud over de generelle formål angivet nedenfor) Juridisk grundlag
Besøgende på hjemmesiden www.gefiontelegrafkollegiet.dk IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængigt af udstyr), adfærd på hjemmesiden, Facebook-id, LinkedIn-id At hente hjemmesiden fra serveren, vise videoer på hjemmesiden, at huske sprogpræferencer, skelne brugere fra hinanden, analysere brugeradfærd, optimere siden, målrette annoncer og levere specifikt og konkret markedsføringsmateriale vedr. potentielle investeringer Behandlingen baseres på legitime interesser i at stille hjemmesiden til rådighed, i at skelne brugere fra hinanden, i at huske sprogpræferencer, i at optimere hastigheden af hjemmesiden og foretage markedsføring, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR Behandlingenbaseres påsamtykke, jf. artikel6, stk. 1, litra a i GDPR Samtykke baseret på § 3 i Cookiebekendtgørelsen
Besøgende på sociale medier Navn, emailadresse, telefonnummer, Facebook-id, LinkedIn-id At være repræsenteret på sociale medier og være tilgængelig og korrespondere med potentielle investorer Behandlingen baseres på legitime interesser i at være repræsenteret på sociale medier og besvare forespørgsler, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR Samtykke baseret på §3 i Cookiebekendtgørelsen
Deltagere i arrangementer Navn, emailadresse, telefonnummer Planlægning af, udsendelse af invitationer til, gennemførelse af og evaluering af arrangementer Behandlingen baseres på legitime interesser i at tilbyde arrangementer, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR
Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere til Gefion Navn, adresse, titel, e-mailadresse, telefonnummer, stilling Kontakt til og indgåelse af aftaler med leverandører og samarbejdspartnere Behandlingen baseres på nødvendigheden af behandlingen for indgåelse af en kontrakt og på legitime interesser i kontakt med leverandører, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og f i GDPR
Konsulenter Navn, telefonnummer, CPR-nr., adresse, emailadresse, stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold. Beregning, indberetning og udbetaling af løn, udlæg mv. samt indgåelse af kontrakt med konsulenten. Behandlingen er nødvendig for at opfylde konsulentkontrakten, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR og evt. indberetninger til Skattestyrelsen kan baseres på § 7 i Skattekontrolloven, jf. § 3, stk. 4 i lov om indkomstregister, jf. § 11, stk. 2, nr. 1 i Databeskyttelsesloven, bogføringslovens § 10, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR

Generelle formål med behandling for alle kategorier af registrerede:

Overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime interesser, f.eks. kommunikation med de registrerede, dokumentationspligt, overholdelse af basale
principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra
registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra
tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, statistiske undersøgelser, fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl.
udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

Samtykke

Når behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig, dit udstyr, og/eller fra eksterne parter, f.eks samarbejdspartnere mv.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne ovenfor, er at vi ikke kan stille digitale medier til rådighed eller være i kontakt med dig.

Overførsel til databehandlere

Vi anvender en række databehandlere, herunder leverandører til hosting af IT-systemer, backup og support, markedsføringsbureauer og webudviklere.

Videregivelse af personoplysningerne

Personoplysningerne ovenfor vil blive videregivet til følgende modtagere:

 • Leverandører af markedsføringsydelser og digitale tjenester
 • Koncerninterne selskaber
 • I forbindelse med cookies på hjemmesiden:
  • www.gefiontelegrafkollegiet.dk: Cookiebot, Google LLC,, Facebook Inc.,
  • Adform A/S, Cloudflare Inc., og Vimeo Inc.

Overførsel til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysningerne til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS:

 • Google LLC, Facebook Inc., Linkedin Corporation, Vimeo Inc., Cloudflare Inc., Active Campaign LLC i USA baseret på EU-US Privacy Shield.
 • Dropbox Inc. i USA baseret EU’s standardaftaler fra 2010 for overførsel til databehandlere i tredjelande. Standardkontrakten er tilgængelig her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

  Kontakt Gefion, hvis du gerne vil have en kopi af aftalen.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder opbevaring i visse minimumsperioder i medfør af
skattelovgivningen og bogføringsloven (konsulenter) mv. eller så længe det er nødvendigt for at varetage civil- og strafferetlige krav, herunder i forhold til forældelsesregler.

Vi henviser til cookiedeklarationen vedr. sletning af cookies.

Dine rettigheder

Du har – med den gældende databeskyttelseslovens begrænsninger – følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt), dvs. ret til at få personoplysninger som vedkommende har givet til Gefion i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser, som angivet
ovenfor. Gefion må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Gefion påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser,
rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse med profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Gefion.

Kontaktinformation:

Gefion Group A/S
Østergade 1, 1. sal
1100 København K
CVR-nr.: 37 04 25 60
E-mailadresse: privacy@gefiongroup.com
Tlf. nr.: +45 70 23 20 20